Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Summary

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
UID Packet Age Uptime IP Address /data Used Space Keogram
atha_gbo-02 00:02:02 1-03:15:33 131.232.13.26 94.9%
calg_gbo-13 00:01:58 1-03:45:33 136.159.51.236 0.2%
chbg_gbo-04 170-23:51:01 0-10:57:21 104.249.245.61 95.0%
fsim_gbo-21 13-09:00:50 0-02:00:35 184.151.94.15 95.1%
fsmi_gbo-10 00:01:45 0-08:50:22 184.151.91.93 94.7%
fykn_gbo-12 133-18:49:12 0-02:00:21 137.229.21.10 94.9%
gako_gbo-18 00:00:43 3-04:46:11 137.229.36.91 94.0%
gbay_gbo-14 216-15:12:34 4-02:41:03 74.127.204.73 94.4%
gill_gbo-19 00:03:28 49-14:04:30 184.151.88.216 67.9%
inuv_gbo-08 00:03:12 12-04:37:26 68.182.34.66 58.2%
kapu_gbo-15 2-13:32:39 0-02:50:26 74.127.202.61 94.8%
kian_gbo-20 00:00:57 39-02:51:42 24.237.185.35 94.8%
kuuj_gbo-13 00:45:52 0-00:05:19 69.71.76.42 94.7%
mcgr_gbo-11 00:01:05 51-11:47:50 208.79.13.2 94.6%
nrsq_gbo-23 75-16:24:24 38-04:00:46 178.170.147.94 94.5%
pina_gbo-16 00:03:14 2-11:30:39 184.151.250.19 94.8%
rank_gbo-09 00:00:47 7-18:21:10 184.151.84.199 94.6%
snkq_gbo-22 00:00:14 24-17:54:39 104.249.245.74 93.9%
talo_gbo-03 00:00:20 56-14:39:58 184.151.250.217 93.3%
tpas_gbo-06 00:00:24 6-23:11:59 74.127.203.5 94.6%
whit_gbo-01 246-04:55:40 0-11:44:51 205.234.46.75 35.9%     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server